BVC Gedragscode

Gedragscode

Vrijwillige medewerkers Buurtbusvereniging Capelle.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en passagiers en/of deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Hierdoor kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle mensen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen en minderjarige passagiers absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daartoe hebben wij als Buurtbusvereniging Capelle voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • Gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor passagiers én vrijwilligers;
 • de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt gevoerd;

Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. Gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de passagier van een buurtbus zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de passagier te bejegenen op een wijze die de passagier in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de passagier dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van minderjarige passagiers. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger mag de passagier niet op een zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, buurtbusvervoer, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan ten opzichte van andere vrijwilligers.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige passagier naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de passagier is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 11. Per 1 juli 2019 is mevrouw Jolanda Kingma – Kooiman binnen de vereniging benoemd als vertrouwenspersoon voor medewerkers én passagiers.
 12. 2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

  Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden aangemeld.

  Deze gedragscode is op 11 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van de Buurtbusverenigng Capelle te Capelle aan den IJssel.

  Downloaden

  De Gedragscode vrijwilliger Buurtbusvereniging Capelle 11 juli 2019 is hier als PDF te downloaden.

  Print Friendly, PDF & Email