BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

Opleiding BVC-vrijwilligers

De opleiding van nieuwe BVC-kandidaten kent de volgende 11 fases:

1. Werving en selectie nieuwe kandidaten;
2. Kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur;
3. Proefrijden met de buurtbus;
4. Meerijden als passagier om de routes te leren kennen;
5. Opleiding door een vaste chauffeur;
6. Leren omgaan met elektronische apparatuur;
7. Aanmelden medische keuring (Arbo Unie);
8. Aanvragen VOG – verklaring (Justis);
9. Onderteken van de BVC Gedragscode voor Vrijwilligers;
10. Verstrekken bedrijfskleding BVC;
11. Alleen op de bus!

Het hele opleidingstraject is opgedeeld in een 11-tal stappen en duurt ongeveer 6 tot 7 weken. De duur is afhankelijk van de rij-ervaring en getoond verkeersinzicht van de kandidaat. In een (1) week wordt een (1) les ingepland.

1. Werving en selectie kandidaat

Mogelijke kandidaten komen op verschilende manieren in contact met de vereniging, veelal via mond op mond reclame, via internet, via whatsapp of via een flyer..
Alle kandidaten doorlopen in principe hetzelfde opleidingstraject van standaard 6 weken. Per week wordt er een les gepland, kandidaten worden per week opgeleid en van hen verwacht van 2 uur tot uiteindelijk 6 uur actief te zijn.

2. Kennismakingsgesprek

Dit vindt plaats met een lid van het bestuur en duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in een (koffie)restaurant in de directe omgeving van de kandidaat. In het kennismakingsgesprek wordt de historie en de achtergrond van de BVC geschetst, alsmede het verloop van de komende opleiding verteld. De kandidaat vertelt over zijn eigen (beroeps)opleiding en ervaring en motivatie voor een toekomstige functie als chauffeur op de buurtbus.
Van de kandidaat wordt genoteerd: naam en adres en geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat. Deze informatie wordt geregistreerd in het ledenbestand van de vereniging. Ook wordt verzocht om inzage van het rijbewijs ter controle.

3. Proefrijden met de Bus

Op een zaterdagochtend om 10.00 uur wordt de kandidaat verwacht op de Gemeentewerf (Groenendijk 10) om mee te rijden naar het RET depot in Krimpen.
Daar worden gewoonlijk de bussen iedere week gewassen en getankt. Nieuwe kandidaten doen een eerste rijproef op het industrieterrein van circa 30 minuten. Dit om zelf kennis te maken met het stuur- en remgedrag van een buurtbus. Kandidaten ondergaan dan ook een eerste beoordeling van de rijvaardigheid. Om circa 12.00 uur is de kandidaat weer terug op de gemeentewerf.
* Een buurtbus is van het model Volkswagen Crafter met automatische versnellingsbak.

4. Meerijden voor route verkenning

Voorgesteld wordt om twee tot drie maal mee te rijden als passagier in de bus. Dit duurt dan 2 tot 3 weken. Doel is om alle drie de routes te leren kennen (lezen) Het is dan nog niet noodzakelijk dat de kandidaat de volledige dienst meerijdt in de bus, maar ergens op de route als passagier instapt en na verloop van tijd (circa 2 uur) weer uitstapt bij de oorspronkelijke instaphalte. Het is handig als de dienstdoende chauffeur weet dat er een kandidaat aan boord is.

5. Opleiding door een ‘vaste’ chauffeur

Op basis van de voorkeursdag (ochtend / middag) van een kandidaat wordt gezocht naar een bestaande BVC chauffeur als ‘vaste’ coach voor opleiding en begeleiding de komende 4 trainingsweken. Eerst rijdt de vaste chauffeur, langzaam aan neemt de kandidaat stukken van de route over als leerling chauffeur. Uiteindelijk rijdt de kandidaat na 4 weken opleiding de volledig dienst zelf (maximaal 6 uur) en zit de vaste chauffeur als beoordelaar achter in de bus.

6. Leren omgaan met de electronische apparatuur

De kandidaat moet leren om te gaan met lichtkrant, PIN apparaat, portofoon en Handheld (incheck apparaat).
Aan en afsluiten van de toestellen behoort tot de minimale vereisten van gebruik. Op deze website staan de gebruikshandleiding ter bestudering. Deze technische opleiding vindt plaats in de pauzes van de dienstritten door de vaste chauffeur.

7. Ondergaan medische keuring

Indien beide partijen zich kunnen vinden voor een vervolgtraject, wordt een kandidaat aangemeld voor een medische keuring bij de organisatie ARBO UNIE gevestigd in Rotterdam (Kralingen).

Deze medische keuring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel.
Kandidaten ontvangen een oproep per email en kunnen via internet zelf datum (dag) en tijdstip (uur) voor de medische keuring uitkiezen.
Deze medische keuring duurt ongeveer 40 minuten en onderzocht wordt o.a. gezichtsvermogen, gehoor en beoordeling van het eventuele gebruik van medicijnen door of lichamelijke beperkingen van de kandidaat. De vereniging ontvangt een melding van de ARBO Unie met goed/afgekeurd en de geldende termijn voor een nieuwe keuring. (van 2 tot 4 jaar). De vereniging ontvangt in geen enkel geval medische gegevens over de kandidaat.

De kosten voor de medische keuring komen voor rekening van de BVC. Het kan voorkomen, dat een kandidaat op medische gronden alsnog wordt afgekeurd door de keuringsarts. In een dergelijk geval wordt de opleiding helaas beeindigd.

8. Aanvragen VOG verklaring

Door de BVC wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. De VOG verklaring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel. Een VOG-verklaring wordt afgegeven door de rijksoverheid (JUSTIS). De kandidaat ontvangt van deze aanmelding per email een bevestiging en na enige dagen uiteindelijk een (fysieke A4) verklaring van goedkeuring van JUSTIS per post. Dit ontvangen exemplaar wordt vervolgens ingeleverd bij het bestuur voor het archief van de BVC. De VOG-aanvraag is zonder kosten voor de kandidaat.

9. Ondertekening van de Gedragscode voor vrijwilligers.

Omdat er wordt gereden voor senioren en minderjarigen wordt een kandidaat geacht de privacy en bescherming van reizigers te garanderen. Hiertoe is een gedrachtscode opgesteld, welke dient te worden ondertekend door de kandidaat. De BVC gedragscode is elders op de website beschikbaar.

10. Verstrekken bedrijfskleding BVC

Aan de kandidaat wordt op een gegeven moment – op bruikleen basis – bedrijfskleding met BVC logo verstrekt:

a. 2 polos (rood danwel Blauw)
b. Een vest met rits (rood)
c. een warme trui (blauw)
d. een plastic regenjack (blauw)

* indien voorradig.

11. Alleen op de bus

Als alle eerdergenoemde stappen tot tevredenheid van zowel kandidaat als BVC bestuur zijn doorlopen, kan en mag de chauffeur op de bus de dienst alleen gaan rijden.
Hij is dan al ingepland in het roostersysteem van de BVC en ontvangt vanaf dat moment bevestiging van zijn komende dienstritten per email. Op zondagochtend wordt nog een reminder per email verstuurd naar de chauffeur. Hij kan deze dienst nogmaals bevestigen door verzending van een JA of NEEN per email.

BVC Gedragscode

Gedragscode

Vrijwillige medewerkers Buurtbusvereniging Capelle.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en passagiers en/of deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Hierdoor kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle mensen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen en minderjarige passagiers absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daartoe hebben wij als Buurtbusvereniging Capelle voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 • Gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor passagiers én vrijwilligers;
 • de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt gevoerd;

Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. Gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de passagier van een buurtbus zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de passagier te bejegenen op een wijze die de passagier in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de passagier dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van minderjarige passagiers. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger mag de passagier niet op een zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, buurtbusvervoer, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan ten opzichte van andere vrijwilligers.
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige passagier naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de passagier is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
 11. Per 1 juli 2019 is mevrouw Jolanda Kingma – Kooiman binnen de vereniging benoemd als vertrouwenspersoon voor medewerkers én passagiers.
 12. 2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

  Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

  Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden aangemeld.

  Deze gedragscode is op 11 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van de Buurtbusverenigng Capelle te Capelle aan den IJssel.

  Downloaden

  De Gedragscode vrijwilliger Buurtbusvereniging Capelle 11 juli 2019 is hier als PDF te downloaden.

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief van juni 2019.

Op dit moment zijn de kennismakingsgesprekken met vrijwilligers nagenoeg afgerond. Er zijn 48 gesprekken gevoerd, alle in de Bibliotheek aan het Stadsplein. In juli staan nog enige laatste gesprekken gepland. Indien door omstandigheden (vakantie etc) nog geen gesprek is geweest, laat dit graag even weten via het het email adres in**@bu*************.nl. Dan plannen we je in voor een gesprek in juli. Met de opening van de openbare ruimte in het gemeentehuis zullen de gesprekken/bijeenkomsten voortaan in het gemeentehuis plaatsvinden.

Buurtbus

De RET heeft in het laatste gesprek met hen bevestigd, dat er twee buurtbussen gereed staan van Capelle aan den IJssel. Ze zijn van een oude serie, maar technisch goedgekeurd, geschikt om met een lading nieuwe, deels onervaren, chauffeurs aan de slag te gaan. De standplaats wordt voorlopig de gemeentewerf aan de IJsseldijk.

Introductie..

Ook meldt de RET klaar te staan voor een introductiebijeenkomst en de rijtesten. Er zullen de komende weken twee introductie-bijeenkomsten worden georganiseerd in het hoofdkantoor Daar kunnnen 30 tot 40 Capelse kandidaten kennismaken met het concept achter de buurtbus. Overleg is gaande om de deelnemers medisch te keuren (verplicht) bij een ARBO-dienst in Capelle.

Selectie..

Na de introductie zullen telkens 2 tot 3 kandidaten gelijk worden ingedeeld in een selectierit onder leiding van een instructeur. Deze ritten vinden plaats op dezelfde routes die de buurtbus in september gaan rijden. Iedere kandidaat kruipt dan minimaal 30 minuten zelf achter het stuur en wordt beoordeeld.

De verzending van oproepen voor introductie en selectie worden georganiseerd door Jolanda Kooiman, bestuurslid van de vereniging. Zij zal als centraal contactpersoon de diverse kandidaten aanschrijven. Kun je niet op een van de voorgestelde data – bijvoorbeeld omdat je met vakantie bent – laat het weten dan wordt je op een later moment ingedeeld. Zij is bereikbaar onder het emailadres in**@bu*************.nl

Route aangepast..

De eerder uitgedachte route, zoals die nu op de website staat, wordt aangepast. Het is tijdens de proefneming niet mogelijk gebleken om deze lange route binnen het uur te rijden. Ook waren er onvoorziene verkeersbelemmeringen in Schollevaar, Schenkel en Capelle-West. Er wordt nu gewerkt aan twee onafhankelijke routes :

– Een half-uur-dienst door Capelle – West naar Kralingseveer en metro station Capelsebrug (met lijnnummer 505)

– een uurdienst Capelle Schollevaar richting Stadshart met mogelijk een eindpunt bij het Ijsselland-ziekenhuis. (met lijnnummer 506)

Ook deze twee routes moeten opnieuw worden gereden op haalbaarheid. De RET onderzoekt of dit snel mogelijk.

Promotie-campagne

De gemeente gaat de komst van de buurtbus de nodige publiciteit geven, het is immers een vorm van openbaar vervoer met de nodige onbekendheid bij inwoners. Er komen folders, flyers en meldingen op social media. We zijn daarom op zoek naar een klein aantal vrijwilligers die met een foto en voornaam kunnen worden ingezet in de campagne. Vindt je het geen bezwaar om als model/boegbeeld te worden gefotografeerd? Laat het dan even weten, dan maken we een afspraak. Mail dan naar in**@bu*************.nl

Vakantietijd!

Veel mensen zijn of gaan binnenkort met een welverdiende vakantie. Dat geeft aan de andere kant wat extra druk op de planning en de beschikbaarheid van deelnemers. Indien je op een aangegeven dag niet kunt komen, meldt dat dan gewoon, zodra je een oproep ontvangt. Dan spreken we af dat je op een ander moment wordt ingedeeld in een klasje.

Tot zover even een tussenstand.
Ik wens iedereen een mooi vakantieperiode en hoop velen van jullie in de loop van juli weer te kunnen ontmoeten!

Paul van Gink,
Buurtbus Capelle

Aanvullen van gegevens gewenst…

Alle kandidaat-chaufeurs hebben op 27 mei j.l. een verzoek ontvangen om hun gegevens aan te vullen, voor zoverre deze nog niet in de administratie geregistreerd staan.

Aanvulling van gegevens is gewenst om van alle kandidaten over een profiel met gelijke informatie te beschikken.
De kandidaten hebben een persoonlijke link ontvangen om hun gegevens zelf te wijzigen c.q. aan te vullen.

Privacy

Onderdelen van deze infomatie zullen – uitsluitend – gedeeld worden met de RET en de gemeente Capelle aan den IJssel.

Site Statistics
 • Today's visitors: 1
 • Total visitors : 52,131